Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

Absolvovaním vzdelávacích programov v jazykovej škole môže absolvent získať jazykové vzdelanie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.
Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacích programov primárneho jazykového vzdelania žiakom základných škôl a podľa vzdelávacích programov všetkých stupňov jazykového vzdelania žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.

Cieľom a obsahom jazykového vzdelávania je komunikácia v cudzích jazykoch založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou formou a písomnou formou v spoločenských a kultúrnych súvislostiach. Komunikácia v cudzích jazykoch si vyžaduje aj zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne porozumenie.

Stupeň pokročilosti jazykových schopností poslucháča sa líši v rozsahu a hĺbke vedomostí, jazykových zručností a postojov, v plynulosti a presnosti jazykového prejavu. Vedomosti zahŕňajú znalosť lexiky, funkčnej gramatiky, výslovnosti, hlavných typov verbálnej interakcie, literárnych textov a neliterárnych textov, kultúrnych, historických a spoločenských aspektov a štýlovej variability jazyka. Jazykové zručnosti sú počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Postoje charakterizuje schopnosť samostatne sa učiť cudzí jazyk, záujem o medzikultúrnu komunikáciu a uvedomenie si kultúrnej rozmanitosti.

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné:

  1. doručenie riadne vyplnenej prihlášky,
  2. doručenie dokladu o zaplatení zápisného a školného,
  3. splnenie kritérií na prijatie na štúdium.

Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľ jazykovej školy.

 


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Legislatíva

ZÁKONY

ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

ZÁKON č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

VYHLÁŠKY

VYHLÁŠKA č. 321/2008  Z. z. o jazykovej škole

Poplatky

Podrobné informácie sú uvedené v popise služby v texte (vľavo)