Popis služby: Ohlasovanie nelegálnych skládok –  Ak  sa odpad uložený v rozpore so zákonom nachádza na obecnom pozemku (parcele), alebo v prípade, že odpad sa nenachádza na pozemku (parcele) vo vlastníctve mesta alebo nejde o komunálny odpad, informácia je postúpená Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie (Slovenskej inšpekcii životného prostredia), v ktorého kompetencii je v danej veci konať.

Znečistenie vodných tokov - Referát životného prostredia hlásenia postupuje kompetentnému správcovi vodných tokov (Slovenskému vodohospodárskemu podniku).
V prípade znečisťovania (činnosti alebo stavu) životného prostredia sú zistené informácie, podľa možností s dôkazovým materiálom, prípadne menami svedkov, odstúpené Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu ohlásenia nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia na území mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie nelegálnej skládky na území mesta/obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.