Popis služby: Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s požadovanými prílohami a uhradí príslušný správny poplatok. Ak je v rámci posúdenia žiadosti  zistený nedostatok (žiadosť nie je úplná), správne konanie sa preruší a žiadateľ je vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

V prípade, že pri podaní žiadosti sú náležitosti podania úplné, nasleduje zákonný postup: 

  • Obec zverejní informáciu o začatí správneho konania na svojom webovom sídle do 3 pracovných dní od začatia konania, pričom na portáli zostáva zverejnená min. 5 pracovných dní od jej zverejnenia,
  • Žiadateľovi a účastníkom konania je doručené oznámenie o začatí konania, prípadne sa nariadi ústne pojednávania spojené s miestnou ohliadkou,
  • Pri ohliadke sa vypracuje prezenčná listina a zápisnica z konania, v ktorej sa uvedú stanoviská účastníkov konania,
  • Súčasťou spracovania je aj riešenie náhradnej výsadby, resp. povinnosť uhradiť finančnú náhradu za výrub,
  • Prijme sa záver konania, určí sa dohodnutý postup a vypracuje sa rozhodnutie o výrube drevín.


Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre udelenie súhlasu na výrub drevín.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho konania.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Legislatíva

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky

Sadzobník správnych poplatkov na zákl. Zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Poplatky

Pre fyzickú osobu: 10, - €

Pre právnickú osobu: 100,- €.