eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie prepravnej služby

Popis služby: Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V § 42 zákona o sociálnych službách je prepravná služba definovaná ako služba poskytovaná:

- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo

- fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  

Odkázanosť na individuálnu prepravu, v tomto  prípade na prepravnú službu (existujú aj iné formy kompenzácie odkázanosti napr. finančným príspevkom na individuálnu prepravu, ktorý poskytuje príslušný ÚPSVaR) sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce.

Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ošetrujúceho lekára).

V oboch prípadoch podáva fyzická osoba žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby na referát sociálnych vecí príslušného mesta alebo obce.  Súčasťou podanej žiadosti musí byť:

- buď posudok úradu práce sociálnych vecí a rodiny alebo

- potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak občan preukáže odkázanosť na prepravnú službu v súlade so zákonom o sociálnych službách, jeho  žiadosť je postúpená priamo tomu poskytovateľovi prepravenej služby, ktorú si občan zvolil.
Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania sociálnej služby (prepravnej služby) pre občana mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017