Popis služby: Cestný správny orgán a obec rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydávania povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať žiadosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenia na miestnu komunikáciu

Legislatíva

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Poplatky

Poplatky sú stanovené každou samosprávou individuálne