Popis služby: Samospráva i v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať. Samospráva  ako vlastník a správca prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Prenájom majetku môže byť iniciovaný?

-      inicializácia prenájmu na strane obce vrátane:

o   zverejnenie zámeru prenájmu

-      zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Samosprávy,

-      zaevidovanie podania do registratúry vrátane:

o   prerozdelenie prijatých žiadostí

o    notifikácie žiadateľa o prijatí žiadosti
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania nebytových priestorov obce do prenájmu občanovi/podnikateľovi.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o prenájom nebytových priestorov obce.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

yhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška prenájmu je individuálna