Popis služby: Samosprávy vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov. V rámci nakladania s majetkom sa rozumie aj predaj nehnuteľného majetku. Samospráva môže ako vlastník a správca predávať v zmysle platnej legislatívy.

Aktivity v procese predaja nehnuteľného majetku obce:

 • inicializácia predaja na strane obce,
 • zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Samosprávy,
 • notifikovanie klienta o prijatí podania a zaevidovanie podania do registratúry,
 • postúpenie podania na jeho posúdenie z pohľadu vecnej a obsahovej úplnosti a následnej notifikácie klienta o výsledku tohto posúdenia,
 • postúpenie podania na samotné spracovanie (vrátane schvaľovacieho procesu), pričom klient bude informovaný o výsledku hlasovania mestského/obecného zastupiteľstva a taktiež o výsledku schvaľovacieho procesu na úrovni úradu,
 • v prípade schválenia: postúpenie podania k príprave a podpisu zmluvy vrátane prípadnej notifikácie klienta o potrebe predloženia všetkých náležitostí pre prípravu zmluvy ako aj pre konkretizáciu zmluvných podmienok,
 • postúpenie podania na uzatvorenie prípadu v rámci ktorého bude možné vypracovať podklady pre
 • návrh na vklad do katastra obce,
 • vyradenia majetku zevidencie (na základe rozhodnutia o vklade)
 • archivácia podkladov a listín.
   
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu predaja ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa o kúpu ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike 

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška predajnej ceny je individuálna