Popis služby: Samosprávy sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v majetku ako vlastník a správca predávať.v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona 513/1991 Zb. obchodní zákonník

Vlastník sa rozhoduje či predá alebo nepredá nebytový priestor. Jeho rozhodnutie nie je vynútiteľné zákonom.

 Ak sa predáva nebytový priestor nájomcovi a bytových domoch vlastník postupuje podľa zákona 182/1993 Z. z. Ostatné sa predáva podľa rozhodnutia vlastníka. 

 Priestory môžu byť predané:

 • Nájomcovi
 • Prednostne
 • Voľne

Verejná obchodná súťaž (VOS) sa realizuje pri predajom okrem predajov o bytovom nájomnom dome. Zastupiteľstvo schvaľuje podmienky. Ak je súčasťou podmienok, že konečný predaj odsúhlasí zastupiteľstvo, vtedy zastupiteľstvo rokuje a odsúhlasuje výsledky VOS.

Elektronické aukcie - VOS. Používajú sa na obstarávanie tovarov a služieb.

Skupiny nebytových priestorov:

 • Ateliér
 • Garáž
 • Nebytový priestor
   
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu odkúpenia nebytových priestorov mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru

Legislatíva

 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Zákonná lehota

Lehoty sú definované v každej ponuke individuálne.

Poplatky

Cena závisí od ponuky