Popis služby: Podmienky poskytovania a výšku príspevku môže mať každé mesto alebo obec špecifické. Spravidla sa poskytuje príspevok na stravovanie v jedálni fyzickej osobe, ktorá  nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.
Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania príspevku občanovi na stravovanie v jedálni (stravovacom zariadení) mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť pre poskytnutie príspevku na stravovanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 zákon o sociálnych službách

 

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Cena jedla a príspevku na jedlo je individuálna

Kompetencie

Životné situácie