Popis služby: Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie mestská časť. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Miestna časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (obsahuje evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Táto služba zahŕňa aj odhlásenie psa z evidencie.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu prihlasovania (registrácie) psa do evidencie psov v meste/obci.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju prihlasovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov (Daňový poriadok)

Zákon č. 282/2010 Z.z. o podmienkach držania psov

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Poplatok za registrovanie psa určuje samospráva