Samosprávy zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Venujú sa najmä problematike rodín, starších občanov, občanov bez prístrešia, sociálne znevýhodnených skupín a občanov v krízovej životnej situácii , ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.

 


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Register zariadení sociálnych služieb

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Poplatky

Pobyt v zariadení je spoplatnený v závislosti o stupňa odkázanosti nasociálnu službu 

Kompetencie

Životné situácie