Samosprávy  poskytujú sociálne služby najmä svojim obyvateľom . Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb.

Pôsobnosť samosprávy mesta je upravená najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon o sociálnych službách kompetenčne vymedzuje pre samospráve úlohy, ktoré je Obec povinná vykonávať. 

 


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Sociálna oblasť

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

Poplatky

Sociálne služby môžu byť spoplatnené v podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu

Kompetencie

Životné situácie