Popis služby: Podnikateľský subjekt prostredníctvom tejto služby oznamuje otváracie hodiny (prevádzkovú dobu) svojej prevádzkovej jednotky alebo ich zmeny mestu alebo obci, v ktorej je prevádzka umiestnená. Mesto, resp. obec dá oznamovateľovi vyrozumenie o prevzatí oznámenia, ak si to oznamovateľ želá.
Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania otváracích hodín prevádzky alebo ich zmeny mestu/obci.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie. Klient si vyplnením a odoslaním podania splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Oznámenie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie