Popis služby: Mesto a obec prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií, nedostatky v rámci cestnej zelene a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií.Mesto a obec sú povinní bez prieťahov ich odstraňovať. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný. Ďalšie možnosti nahlásenia nedostatkov sú: telefonicky, písomne poštou, ústne referentovi.

Dôležité pojmy

  •     cestné teleso - pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov. Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta. Súčasťami diaľníc,  ciest a  miestnych komunikácií  sú najmä mosty (nadcestia), po ktorých je komunikácia vedená, včítane chodníkov na nich, strojové vybavenie sklápacích mostov, ľadolamy, vozovky, priepusty, tunely, oporné, zárubné, obkladové a parapetné múry,  tarasy,  cestné  svahy,  cestné  pomocné  pozemky, priekopy a ostatné povrchové odvodňovacie zariadenia, zábradlia, odrazníky, prievozy,   zvádzadlá,  pružidlá,   smerové  stĺpiky,   staničníky a medzníky,  zásnežky, cestná  zeleň, odpočívadlá,  odstavné pruhy a plochy pre zastávky hromadnej  verejnej dopravy, dopravné značky a zariadenia (s výnimkou svetelných znamení slúžiacich na riadenie dopravy  a  stanovíšť  dopravných  orgánov),  zásobníky  a skládky údržbových  látok,  ochranné   zelené  pásy,  dopravné  ostrovčeky a hlásnice. Súčasťami diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú aj ich   privádzače   a   vetvy   križovatiek   a  protihlukové  múry a protihlukové  valy vyvolané  výstavbou komunikácie  a pokiaľ  sú umiestnené na cestnom pozemku. Súčasťami miestnych  komunikácií sú aj  priľahlé chodníky, verejné  parkoviská   a  obratiská,  zariadenia   na  zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky. Kanalizácia včítane  úprav na odvádzanie  vody sú súčasťou diaľnice,  cesty alebo  miestnej komunikácie  len vtedy,  ak slúži výlučne na odvádzanie povrchových vôd z tejto komunikácie. Súčasťami prejazdných úsekov,  s výnimkou na  mostoch, však nie  sú priľahlé chodníky,  zábradlia,   reťaze  a  iné   zariadenia  na  zaistenie a zabezpečenie priechodov  pre chodcov a  stromovia, aj keď  sú na telese prejazdných úsekov. Dopravné  značky   a  zariadenia  s   výnimkou  svetelných signalizačných zariadení  slúžiacich na riadenie  dopravy zriaďujú a udržiavajú   správcovia   komunikácií.    Dopravné   značky   na priecestiach  zriaďuje  dráhový  podnik,  ktorý  ich  odovzdáva do údržby správcovi komunikácií a prípadné zmeny je povinný správcovi komunikácií  ohlásiť.  O  druhu,  úprave  a  umiestnení dopravných značiek a zariadení platia osobitné predpisy.
  •     výtlk je narušenie povrchu vozovky. Výtlky sa tvoria už pri nepatrných zmenách na povrchu vozovky. Pokiaľ nie sú včas opravené, stávajú sa príčinou vzniku väčších trhlín zasahujúcich do hlbších vrstiev vozovky. Pri otvorenom povrchu vozovky v zimnom období vniká voda do trhlín v obrusnej vrstve vozovky. Počas mrazov dochádza k rýchlemu poškodeniu, degradácii poškodeného miesta a je tak vytvorený základ pre výtlk nielen v obrusných vrstvách, ale následne v ložných a konštrukčných vrstvách vozovky. Stav poškodeného miesta sa zhoršuje v súvislosti s dopravnou záťažou, ktorá spôsobuje drolenie hrany výtlku a tým jeho ďalšiemu rozširovaniu. Oprava výtlkov počas zimného obdobia sa vykonáva predovšetkým z dôvodu zaistenia bezpečnosti premávky a často v nepriaznivých klimatických podmienkach. Po ukončení zimy sa pri likvidácii škôd využívajú technológie, ktoré umožňujú opravu za účelom predĺženia životnosti vozovky. V súčasnosti je možné kvalitne opravovať trhliny v obrusnej vrstve a obnovovať celistvosť povrchu vozovky použitím náterov, mikrokobercov alebo frézovaním obrusnej vrstvy. Údržba by mala zaistiť aby bol povrch vozovky celistvý a uzavretý.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení od občanov týkajúcich sa závad zjazdnosti komunikácií na území mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie závady na miestnej komunikácii.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Nahlásenie poruchy zjazdnosti na miestnej komunikácii

Legislatíva

  • Zákon o cestnej premávke č.8/2009 Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon
  • Zákon č. 135/1961 Zb. Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb. Správny poriadok  
  • zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania komunikácie

Zákonná lehota

Mesto a obce sú povinné bez prieťahov odstraňovať nedostatky v zjazdnosti komunikácií a nedostatky v rámci cestnej zelene

Poplatky

Služba nie je spoplatnená