Popis služby: Mesto a obec prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto a obec, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov. Mesto a obec sú povinné bez prieťahov ich odstraňovať.
Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení/podnetov od občanov týkajúcich sa závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov na uzemí mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie poruchy závady na chodníkoch a priechodoch pre chodcov.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov

Legislatíva

  • Zákon č. 8/2009 Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon
  • Zákon č. 135/1961 Zb. Stavebný zákon
  • Zákon č. 50/1976 Zb. Správny poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania komunikácie

Zákonná lehota

Mesto/obec je povinné bez prieťahov odstraňovať nedostatky a závady na chodníkoch a priechodov pre chodcov.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená