Popis služby: Obec usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území a vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce.
Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre vydanie stanoviska/vyjadrenia k realizácii podnikateľského zámeru na území mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu, resp. vydania stanoviska.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti

Legislatíva

  • Zákon 369/1990 o obecnom zriadení
  • Zákon č. 135/1961 Cestný zákon

 

Zákonná lehota

Podnikateľský zámer musí byť schválený pred jeho realizáciou

Poplatky

služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie