eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Za nevýherné hracie prístroje sú považované:

  •     elektrické prístroje na počítačové hry
  •     mechanické prístroje
  •     elektronické prístroje
  •     automaty
  •     iné zariadenia na zábavné hry


Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Správcom dane je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017