eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky + stavby + byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vždy do 31.01. príslušného roka. Podáva sa vtedy, ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi, skolauduje, zdedí, získa nehnuteľnosť).

Sadzba dane z nehnuteľnosti je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach. Samostatne sú určené sadzby za jednotlivé typy nehnuteľnosti.

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej splatnosť v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v 2 rovnomerných splátkach.

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017