Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta / obce cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe na základe rozhodnutia k miestnym daniam. Spolupracujúcimi službami sú služby:
Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov a automatov
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Uvedená služba od klienta slúži na informovanie obce / mesta o vzniknutej platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Platenie miestnych daní

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákonná lehota

15 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.
Výška dane je individuálne stanovená v rozhodnutí o vyrúbení dane.

Kompetencie

Životné situácie